top of page

Điều khoản và điều kiện (“Điều khoản”) là một tập hợp các điều khoản pháp lý được định rõ bởi chủ sở hữu trang web. Chúng đặt ra các điều khoản và điều kiện chi phối hoạt động của khách truy cập trang web trên trang web nói trên và mối quan hệ giữa khách truy cập trang web và chủ sở hữu trang web.
 

Các điều khoản phải được định rõ theo nhu cầu và tính chất cụ thể của từng trang web. Ví dụ: trang web cung cấp sản phẩm cho khách hàng thông qua các giao dịch thương mại điện tử yêu cầu Điều khoản khác với Điều khoản của một trang web chỉ cung cấp thông tin.

Các điều khoản cho phép chủ sở hữu trang web có thể tự bảo vệ mình khỏi những tình huống liên quan đến pháp luật có thể xảy ra.

 1. Ai có thể sử dụng trang web của bạn; các yêu cầu để tạo tài khoản là gì (nếu có liên quan)

 2. Các điều khoản thương mại quan trọng được đặt ra cho khách hàng

 3. Phương thức thanh toán (Thẻ tín dụng/ghi nợ, PayPal, Thanh toán ngoại tuyến, v.v.)

 4. Duy trì quyền thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ

 5. Chính sách bảo hành và trách nhiệm đối với các dịch vụ và sản phẩm

 6. Quyền sở hữu tài sản trí tuệ, bản quyền và logo

 7. Quyền tạm ngưng hoặc hủy bỏ tài khoản thành viên

 8. Bồi thường

 9. Giới hạn trách nhiệm

 10. Quyền thay đổi và sửa đổi Điều khoản

 11. Sự ưu tiên áp dụng luật và giải quyết tranh chấp

 12. Thông tin liên hệ

Bạn có thể xem bài viết hỗ trợ này để nhận thêm thông tin về cách tạo trang Điều khoản và Điều kiện.

Những giải thích và thông tin được cung cấp trong tài liệu này chỉ là giải thích, thông tin và ví dụ chung chung ở mức độ cao. Bạn không nên coi bài viết này như lời khuyên pháp lý hoặc khuyến nghị về những việc mà bạn thực sự nên làm. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên pháp lý để giúp bạn hiểu rõ và hỗ trợ bạn trong quá trình xây dựng các Điều khoản của mình.

bottom of page